Geheugenpolikliniek Bravis Ziekenhuis locatie Roosendaal

De aanmelding verloopt ook hier via de huisarts. Deze kan digitaal aanmelden via het zorgdomein voor de Geheugenpolikliniek. De Geheugenpolikliniek richt zich op efficiënt onderzoek, diagnostiek en het geven van advies bij geheugenproblemen. Deze polikliniek is opgezet voor zelfstandig wonende personen van 50  jaar of ouder met geheugenklachten, die thuis of in een verzorgingshuis wonen. (Huis)artsen kunnen patiënten naar de Geheugenpolikliniek verwijzen voor een geheugenonderzoek.
De Geheugenpolikliniek is een samenwerking tussen de GGZ WNB, Stichting Groenhuysen en het specialisme Neurologie van het Bravis Ziekenhuis. Daar waar na de aanmelding sprake blijkt te zijn van een andere problematiek, wordt door de Geheugenpolikliniek zorg gedragen voor doorverwijzing naar een ander specialisme.

Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt met de patiënt om een aantal onderzoeken uit te voeren door de SPV/verpleegkundig specialist, de specialist ouderen en de neuroloog. In een gezamenlijk overleg worden de verschillende bevindingen naast elkaar gelegd en wordt eventueel vervolgonderzoek zoals een neuropsychologisch onderzoek of een hersenscan overwogen.
Tussen de eerste afspraak en het uitslaggesprek zit ongeveer 5 weken. De verwijzer ontvangt een eindverslag met daarin de conclusie en het advies. Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken, kan blijken dat er nog gerichte verwijzing naar specialisten nodig is, bijv. naar een specialistisch Alzheimercentrum. Na diagnostiek wordt een casemanager dementie toegewezen (uiteraard in overleg met de patiënt), die na 4 weken een afspraak maakt. Bij patiënten van huisartsen die vanuit het samenwerkingsmodel werken, wordt bekeken of de monitoring van medicatie en verdere opvolging kan worden overgedragen aan de huisarts. De patiënt komt dan na diagnostiek niet meer terug op de geheugenpoli. Wanneer er specialistische expertise gevraagd wordt, kan de patiënt uiteraard opnieuw worden doorverwezen naar de Geheugenpoli.
Monitoring van medicatie kan ook op de poli neurologie van het Bravis Ziekenhuis locatie Roosendaal plaatsvinden. Daarnaast kunnen ook andere behandelingen worden aangeboden door de poli neurologie, zoals bijvoorbeeld het kortdurend opvolgen van adviezen m.b.t. de lichamelijke situatie. Ook kan het voorkomen dat er een verwijzing naar de ggz plaatsvindt, bijv. bij forse gedragsproblemen, psychiatrische problemen of bij ernstige sociale problematiek. Maandelijks vindt er op de geheugenpolikliniek een overleg plaats tussen de regionale casemanagers dementie, de SPV/verpleegkundig specialist van de GGZ WNB en de SO van Stichting Groenhuysen.