PoliPG van GGZ WNB

In Bergen op Zoom is de PoliPG een samenwerkingsverband tussen GGZ WNB en Stichting tanteLouise-Vivensis. Om de zorg te kunnen bieden volgens de CBO-richtlijn Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie wordt er samengewerkt met de klinisch geriaters en neurologen van het Lievensberg Ziekenhuis. 

De PoliPG richt zich op efficiënt onderzoek, diagnostiek en advies van enkelvoudige geheugenproblemen. Onder ‘enkelvoudig’ worden geheugenproblemen verstaan, die niet lijken samen te hangen met meervoudige complexe somatische problematiek en/of forse gedragsproblematiek. Daar waar na de aanmelding wel sprake blijkt te zijn van meervoudige somatische problemen, wordt door de PoliPG zorggedragen voor doorverwijzing naar de medisch specialisten (neuroloog, klinisch geriater e.d.). Indien er sprake blijkt te zijn van psychiatrische en/of gedragsproblematiek, zal intern doorverwezen worden binnen het ambulante team Ouderenpsychiatrie van GGZ WNB.

Na aanmelding wordt contact opgenomen met de patiënt om een aantal afspraken te maken: 
•    De eerste afspraak betreft een huisbezoek gericht op het onderzoek naar de leefsituatie bij de betrokkene thuis door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) of Verpleegkundig Specialist (milieuonderzoek). Tijdens dit huisbezoek word ingegaan op de geheugenproblemen.
•    Een tweede afspraak wordt gemaakt voor een middag in het verpleeghuis waar de specialist ouderengeneeskunde een  algemeen lichamelijk en de psycholoog een neuropsychologisch onderzoek verricht. We verrichten tevens een psychogeriatrisch laboratorium onderzoek en de patiënt en/of familie worden gevraagd vooraf een vragenlijst in te vullen.

In een multidisciplinair overleg worden de verschillende bevindingen naast elkaar gelegd waarna een conclusie en een adviesbeleid worden geformuleerd. Vervolgens worden de bevindingen  in een adviesgesprek met de patiënt en diens systeem besproken. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kan blijken dat vervolgonderzoek nodig is. Verwijzing naar (medisch) specialisten of andere hulpverlenende instanties kan door de PoliPG worden gedaan, indien de patiënt en de verwijzer hiermee akkoord gaan. 

Hieruit kan volgen dat:
•    de cliënt na diagnostiek of consultatie met een advies terug kan naar de huisarts of doorverwezen wordt naar een casemanager dementie (bijvoorbeeld voor CIZ-aanvragen, thuiszorg inschakelen, dagbehandeling aanvragen); 
•    opname is geïndiceerd in een verpleeghuis; 
•    de cliënt verwezen wordt binnen de GGZ WNB; 
•    de GGZ WNB voor consultatie wordt ingeschakeld, als de problematiek van de cliënt die verblijft in een verzorgings- of  verpleeghuis vooral leidt tot vragen over omgangsadviezen.