Intake, observatie en diagnostiek op de Opnamekliniek Ouderenpsychiatrie.

Binnen de opnamekliniek Ouderenpsychiatrie van GGZ WNB kan eveneens diagnostiek plaatsvinden. De cliënt wordt verwezen naar het zorgpad ‘Dementie en andere cognitieve stoornissen’. In de opnamekliniek Ouderenpsychiatrie gebeurt de diagnostiek op maat. Er worden verschillende onderzoeken verricht op indicatie zoals psychiatrisch onderzoek, psychologisch onderzoek somatisch onderzoek, en  neurologisch onderzoek. Ook vindt er gedragsobservatie plaats door o.a. het in kaart brengen van het dag- nachtritme en de vaardigheden van de cliënt en de wijze van omgaan met anderen. Observatie en signalering hebben als doel de diagnostiek of behandeling te ondersteunen en bij te sturen. Bij deze onderzoeken wordt samengewerkt tussen de behandelaars van GGZ WNB en de geriaters en neurologen van de regionale ziekenhuizen.

Tijdens deze diagnostiekfase vindt tegelijkertijd en aansluitend de noodzakelijke behandeling plaats. Zo kan er medicatie opgestart of bijgesteld worden, of kan er een specifieke gedragsbenadering of begeleiding ingesteld worden. Afspraken worden vastgelegd in het individueel behandelplan en het begeleidingsplan in samenspraak met cliënt en/of  zijn vertegenwoordiger. De benadering op de opnamekliniek is verzorgend, beschermend, structurerend en accepterend. Het verminderen van de lijdensdruk en, zo  mogelijk, het bevorderen van de zelfstandigheid vormen de belangrijkste doelstellingen. Een belangrijk uitgangspunt in de begeleiding is het ondersteunen van de cliënt en de mantelzorger.

Na de diagnostiekfase  volgt een evaluatiebespreking met het multidisciplinaire team.
De resultaten  worden met de cliënt en zijn vertegenwoordiger besproken. Bij  ontslag volgt meestal doorverwijzing naar een verpleeghuis. Bij doorverwijzing naar externe instellingen worden altijd adviezen  omtrent behandeling en bejegening  meegegeven. Soms is er  ook ontslag terug naar huis waarbij altijd ondersteuning wordt geboden door ambulante team van GGZ WNB.