Casemanager Dementie

In de Landelijke Zorgstandaard Dementie is de volgende definitie van casemanagement opgenomen:
“Het systematisch aanbieden van gecoördineerde behandeling, zorg en ondersteuning door een vaste professional, die deel uitmaakt van een lokaal samenwerkingsverband gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun naasten, gedurende het hele traject van ‘niet-pluis’ of de diagnose tot aan opname (in een woonvorm voor mensen met dementie) of overlijden.”
Deze definitie wordt ook in de RPD-regio gehanteerd.
Taken en verantwoordelijkheden van de casemanager in hoofdlijnen:

  1. Het coördineren van hulpverlening;
  2. Het bieden van begeleiding en ondersteuning aan cliënten en mantelzorgers;
  3. Het optimaliseren van de kwaliteit van zorg rondom cliënten met dementie.

De taken van de casemanager dementie in de ‘niet-pluis’ fase:

De casemanager start met zijn/haar taken na aanmelding van de cliënt:

  1. De casemanager meldt de aanmelding van de cliënt bij de huisarts (indien aanmelding van een andere partij komt) en zoekt contact met de aangemelde cliënt en mantelzorger. 
  2. De casemanager inventariseert (aan de hand van een vragenlijst) de situatie en de wensen van de cliënt en mantelzorger tijdens één of twee huisbezoeken. 
  3. De casemanager overlegt met de cliënt en mantelzorger over de aanpak van de begeleiding naar diagnosestelling. De casemanager koppelt de bevindingen terug naar de huisarts en bespreekt waar diagnosestelling plaatsvindt en welke actie ondernomen kan worden bij weigering van de diagnosestelling: wie zet de begeleiding voort? 
  4. De huisarts meldt de cliënt aan voor diagnostisch onderzoek naar dementie en vermeldt daarbij welke casemanager betrokken is bij deze cliënt. 
  5. Indien de cliënt en mantelzorger dat wensen, gaat de casemanager mee naar het diagnosegesprek. Anders wordt de casemanager door degene die het diagnostisch onderzoek uitvoert, op de hoogte gebracht van de uitkomst van het diagnosegesprek. 
  6. Wordt de diagnose dementie gesteld, dan vervolgt de casemanager de begeleiding. 
  7. Wordt er geen diagnose dementie gesteld, dan overlegt de casemanager met de huisarts of verdere begeleiding nodig is of wordt de cliënt weer overgedragen aan de huisarts, zo nodig met een advies over begeleidingsmogelijkheden door andere zorg- of hulpverleners.

Wilt u een casemanager dementie aanvragen of een gesprek hiermee? Hiernaast vindt u de organisaties terug die binnen onze regio hier vorm aan geven.