Informeren door de huisarts

Het is de taak van de huisarts om de signalen van degene met het “niet-pluis” gevoel te bespreken en te bepalen of verdere diagnostiek gewenst is. Er is een samenwerkingsmodel ontwikkeld waarbinnen de huisarts de regiefunctie heeft en wordt ondersteund in een multidisciplinaire samenwerkingsstructuur door deskundigen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn. Vanuit de huisartspraktijk wordt ingezet op vroegsignalering waarbij kwetsbaarheid middels een screeningsinstrument wordt vastgesteld. Kwetsbaarheid en andere problematiek wordt in het MDO (Multi-Disciplinair-Overleg) besproken en opgevolgd. (De intensivering van de samenwerking in de eerste lijn leidt tot de ontwikkeling dat opvolging van dementie verschuift van de tweede naar de eerste lijn) Wanneer de klachten van de persoon mogelijk wijzen op een (beginnende) dementie, dan is het de taak en verantwoordelijkheid van de huisarts om, mogelijk in samenspraak met een specialist ouderengeneeskunde, zelf de diagnose te stellen of te verwijzen naar een organisatie die de diagnose kan stellen. Dit kan zijn een ziekenhuis of de GGZ.

Professionals & vrijwilligers van Brabant in kaart gebracht