Visie RPD

De zich terugtrekkende verzorgingsstaat vraagt meer verantwoordelijkheid van burgers (participatiesamenleving). Aanbod voor ondersteuning of zorg zal steeds meer gericht zijn op zo lang mogelijk verantwoord thuis blijven wonen. Eveneens wordt in toenemende mate uitgegaan van behoeftes en minder van de oorzaak van kwetsbaarheid. Het RPD voert activiteiten uit, die ervoor zorgen, dat mensen met dementie en hun naasten maximaal kunnen blijven participeren in die veranderende samenleving. Steeds meer mensen ontmoeten in hun dagelijkse leven iemand met dementie. Het RPD beïnvloedt en prikkelt de samenleving om ervoor te zorgen dat mensen open staan voor het omgaan met en ondersteunen van mensen met dementie. Naast de mensen met dementie zelf vormen mantelzorgers, beroepskrachten (artsen, casemanagers dementie, verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers bij Gemeenten, woningbouwcorporaties, ouderenadviseurs, etc.) en vrijwilligers de belangrijkste doelgroepen.

Afstemmen vormt voor het RPD de kerntaak. Het RPD vormt voor zijn leden op regionaal niveau een "Kenniscentrum Organisatie Netwerkzorg dementie" m.b.t. wat op gemeentelijk niveau aan samenwerkingsafspraken wordt gemaakt t.a.v. welzijn, zorg en wonen, met een duidelijke focus op de eerste lijn. Hierbij is de toekomstige "gemeentestructuur" die van een loketfunctie (Vraagwijzers/HetPunt en huisartsenpraktijken), met korte lijnen naar een (integraal) wijkteam (welzijn, wonen, zorg). Casemanagement vormt de linking-pin tussen de partijen, waarbij het RPD stimuleert om het casemanagement organisatie-onafhankelijk te laten werken. Met het oog daarop levert het RPD een bijdrage aan het bevorderen van een eenduidige werkwijze. Casemanagers staan naast een burger, nemen tijd voor contact om te bekijken, wat iemand (nog deels) zelf kan, zijn een volwaardig gesprekspartner van artsen, schakelen specialistische hulp in als het gewoon nodig is, en hebben specifieke eigenschappen zoals drive en lef.

Kennis over de Kwaliteit van de Organisatie Netwerkzorg wordt verzameld door voortdurend te monitoren en te verbeteren. Het aanbod voor de RPD-doelgroepen voorziet nu al in een behoefte bij andere doelgroepen, bijv. alle kwetsbare ouderen. In de toekomst zal het verband en de samenwerking met andere ketens toenemen, waarbij vooral in de overhead en waar mogelijk ook op uitvoerend niveau intensiever samengewerkt zal worden. Daardoor moet een efficiencywinst te behalen zijn.

Ten aanzien van deskundigheidsbevordering richt het RPD zich als netwerk op taken die buiten het reguliere takenpakket van individuele RPD-leden vallen. Kernbegrippen hierin zijn "ontwikkeling", "(faciliteren bij de) uitvoering", "evaluatie" en "afstemming". Het RPD ontwikkelt producten en diensten in varianten voor beroepskrachten (bij zorgorganisaties, gemeenten, welzijnsinstellingen), mantelzorgers, vrijwilligers en burgers, die niet vanuit de individuele organisaties kunnen worden aangeboden of vanuit reguliere financiële middelen betaald kunnen worden. Bij "uitvoering" ligt de focus op het aanbieden van enkele reproduceerbare basisproducten met een meetbaar leereffect, die tot het Basis-scholingspakket van de RPD-leden behoren. Dit gebeurt door (en voor) medewerkers van RPD-leden.